Λαγκαδάς : Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

by Makedonia Press
1427 views

 Καλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:      

  1. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά,  οικονομικού έτους 2017.
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 362/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΘΘΩΛΛ-ΧΧ4) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που αφορά τη μη έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 2268/700/1/06-10-2017 πρόσθετης πράξης της αρχικής 2268/700/2009 δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς.
  1. Σύσταση Επιτροπής για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνία και λοιπές φυσικές καταστροφές.
  1. Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 33105, 33106, 33110, 33112).
  1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.
  1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26463/22-10-2018 ένστασης της Εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 19003/21-08-2018 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.  
  1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7734/01-11-2018 ένστασης της Εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20289/24-08-2018 Πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.  

You may also like

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: